Hardenstee, 20.00u Klik hierboven voor agenda

Agenda Algemene ledenvergadering

op dinsdag 19-03-2019

in De Hardenstee, 20.00 uur.

Om 19.45 uur staat de koffie klaar

1.            Opening

2.            Mededelingen + evt. toevoeging agendapunten door aanwezigen

3.            Notulen Ledenvergadering 27 maart 2018

4.            Financieel verslag Dorpsbelangen door Penningmeester Irene Coerkamp

5.            Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

Kascommissie bestaat uit Juhn Møst en Hans Boelema

6.            Voorstel Contributie verhoging

7.            Bestuurswisseling

Andre Santes: aftredend en niet herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.

PAUZE

8.            Adviesraad Platteland en Kleine Kernen en GBOT

9.            Activiteiten Dorpsbelangen 2018/2019

10.          Hardenstee

11.          Activiteiten werkgroepen 2018/2019

12.          Rondvraag en w.v.t.t.k.