Misschien heb je je al eens afgevraagd, waarom sinds kort een aantal bermen in B-W-B gedeeltelijk zijn afgeplagd … dat heeft te maken met het Project ‘Natuurerven en biodiversiteit in B-W-B’

In dit project -dat in 2017 is gestart- is naast aandacht voor particuliere erven ook aandacht voor bermen in B-W-B. Bermen spelen namelijk een belangrijke rol bij behoud en ontwikkeling van biodiversiteit, met name omdat:

* zij verbindingen vormen tussen natuurgebieden, verspreid gelegen kleine landschapselementen en erven;
* bermen vaak een goede verbinding tussen het voedselgebied, het leefgebied en/of het overwinteringgebied en het voortplantingsgebied van dieren vormen;
* bloeiende kruiden vormen een belangrijke voedselbron (nectar en stuifmeel) voor bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten;
* er veel, zogenaamde waardplanten, te vinden zijn die dienen als voedsel voor rupsen van vlinders en allerlei anders insecten;
* een goed ontwikkelde berm met verschillende bloemen en planten voor een hoge belevingswaarde zorgt, zowel voor de recreant als de weggebruiker en aanwonende.

Aangezien bermen over het algemeen voedselarm zijn en de planten, die van een voedselarm milieu houden veel zeldzamer zijn geworden (door o.a. het beheer in de afgelopen decennia), lag hier voor B-W-B ook een mogelijkheid om de biodiversiteit via een aantal bermen te vergroten. De Werkgroep Groen heeft in overleg en samenwerking met bewoners, de gemeente Tynaarlo en Landschapsbeheer Drenthe besloten om een aantal bermen in te zaaien met een inheemse Drents bloemenmengsel. In dit mengsel zitten plantensoorten, die alleen groeien op een schrale en voedselarme grond of matig voedselrijke grond. Het is dus niet te verwachten dat deze planten zich uitzaaien naar tuinen en landbouwgronden, omdat deze over het algemeen bemest zijn en niet geschikt zijn voor de planten uit het Drents bloemenmengsel.

De bermen die worden (of al zijn) ingezaaid zijn:
Paasveen:

* wisselend links en rechts van de weg
* berm bij woonhuizen en dammen blijven vrij
* halve meter vanaf de straat is een strook van ca. een meter door een kraan afgeschraapt, waar het bloemenmengsel is gezaaid

Langs betonnen fietspad in Winde:

* Ca. 2 meter is afgeplagd en wordt ingezaaid

Picknickplaats Turfweg/Kibbelslaglaan in Winde

* Besdragende heesters erbij
* Afplaggen van een strook van ca. 1 meter en inzaaien links en rechts tot en met bosje

De natuur is geduldig, nu wij nog. Al het goede komt langzaam. Een duurzaam bloemenmengsel heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Verwacht daarom het eerste jaar nog niet veel bloei. De zaden hebben vaak specifieke omstandigheden nodig om te kunnen kiemen. De ene soort kiemt binnen een maand, andere soorten kunnen soms wel zes tot twaalf maanden wachten op de juiste omstandigheden. Meer geduld dus, maar als het goed op gang komt, ook meer plezier!

Zo kan het er over 1 à 2 jaar uit zien (bron: Cruydt-Hoeck)