en verslag kascommissie

                                                                                                                                            23 maart 2021

Geen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen BWB dit voorjaar

Door corona kunnen we ook dit voorjaar geen fysieke Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Bunne Winde Bunnerveen organiseren, waarin we verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. In 2020 moesten we ook al van een fysieke vergadering afzien en hebben toen onze toevlucht genomen tot een digitale ronde. Voor dit jaar hebben we de hoop in het najaar toch een fysieke ALV te kunnen houden. Wel zijn intussen de financiële stukken van Dorpsbelangen voor het jaar 2020 gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden .  
Zie onderstaand verslag.

Het is jammer dat allerlei dorpsactiviteiten geen doorgang kunnen vinden: geen toneel uitvoering terwijl nota bene het Ontluikend Bloempje dit jaar honderd jaar bestaat, geen BBQ, geen fietstocht. Het wordt een beetje saai. Misschien kunnen we dit najaar activiteiten een nieuw leven inblazen. Maar het belangrijkste is dat u deze tijd en beetje goed en vooral gezond doorkomt.

Verslag Kascommissie  Ver. Dorpsbelangen BWB.

Op 18 maart j.l. heeft de kascommissie de financiële stukken van de Ver. Dorpsbelangen over het jaar 2020 gecontroleerd. De controle vond plaats in De Melkfabriek met inachtneming van de geldende Corona richtlijnen.

De penningmeester, Irène Coerkamp, heeft inzage gegeven in en uitleg over het gevoerde financiële beleid en de resultaten. De leden van de commissie hebben vastgesteld, dat de aangeleverde stukken en het financiële beleid, de juiste stand van zaken weergeven.

Aangezien er ( voorlopig ) geen fysieke jaarvergadering zal kunnen plaats vinden, willen ondergetekenden langs deze weg voorstellen het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2020.

De kascommissie:   Eelco Hidskes en Hans Boelema.