Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen op
Donderdag 24 maart 2016
in de Hardenstee, Peizerweg 10A te Bunne.
Koffie vanaf 19.45 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur.

Agenda
1 Opening
2 Notulen Ledenvergadering 27 januari 2015
3 Mededelingen + evt. toevoeging agendapunten door aanwezigen
4 Financieel verslag Dorpsbelangen en Neisputter
5 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
6 Bestuurswisseling
Herman Manenschijn: aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar
Eddi Ottens: benoeming tot voorzitter
Fons van Dam heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat. Tegenkandidaten
kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden
bij het bestuur.
Pauze
7 Adviesraad Platteland en Kleine Kernen en GBOT/BOKD
8 Activiteiten Dorpsbelangen 2015/2016
9 Hardenstee
10 Rondvraag en afsluiting

Napraten met borrel en hapje