17 Maart 20.00u Hardenstee.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen op dinsdag 17 maart 2020.

Agenda Algemene ledenvergadering d.d. dinsdag 17 maart 2020

Waar:                       in De Hardenstee

Ontvangst/inloop:    19.45 uur

Start vergadering:    20.00 uur

1.         Opening

2.         Mededelingen + evt. toevoeging agendapunten door aanwezigen

3.         Notulen Ledenvergadering 19 maart 2019

4.         Financieel verslag , toelichting door Penningmeester Irène Coerkamp

5.         Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6.         Voorstel contributie verhoging

7.         Adviesraad Platteland en Kleine Kernen en GBOT

8.         Activiteiten Dorpsbelangen 2019/2020

Pauze

9.         Hardenstee

10.       Activiteiten werkgroepen

11.       Bestuurswisseling

Eddi Ottens: aftredend en niet herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur

12.       Rondvraag en w.v.t.t.k.