informatie en visie Dorpsbelangen BWB

Groningen Airport Eelde (GAE) wil een aanvraag indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een Luchthavenbesluit.  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeelt deze aanvraag en neemt hierover een besluit. Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden en is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Volgens GAE is aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit nodig vanwege de vernieuwde Wet Luchtvaart, om verdere ontwikkeling mogelijk te maken  en omdat de traumaheli van het UMCG sinds oktober 2016 op de luchthaven is gestationeerd.

In december 2016 hebben de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo besloten in de verdere ontwikkeling van de luchthaven te investeren ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Daarom wil luchthaven GAE een besluit aan vragen dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. De luchthaven stelt een milieueffectrapport op. Hierin worden de effecten van het voornemen op het milieu onderzocht.

Tot en met donderdag 5 oktober 2017 kunnen  belanghebbenden  een zienswijze geven op de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit van GAE.

Op maandag 18 september was er een redelijk bezochte informatieavond  op de luchthaven voor belangstellenden, waarbij de volgende punten naar voren kwamen:

  • De dwarsbaan, start- en landingsbaan 01 — 19 wordt voor het starten en landen van vliegtuigen buiten gebruik gesteld. Dat is de baan die grofweg noord- zuid loopt. De verlengde baan 05-23 die oost-west (naar Donderen) loopt blijft dus over (zie plattegrond).
  • Gezien de stationering van de traumaheli maakt de Wet Luchtvaart het mogelijk om voor vluchten ten behoeve van spoedeisende hulpverlening en politietaken aparte luchthavencapaciteit te reserveren.
  • Het is volgens de luchthaven wenselijk dat les-, oefen- en trainings-verkeer met jetvliegtuigen op de luchthaven breder mogelijk wordt.
  • Op luchthaven GAE werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan de ontwikkeling van een dronehub: een test- en ontwikkelingsfaciliteit voor dronetechnologie ( onbemande vliegtuigen).
  • Men wil vanaf 6.00 uur ’s ochtends kunnen vliegen

Uitgangspunt van GAE is dat de geluidsbelasting  voor de omgeving in haar totaliteit niet zal toenemen.

Gezien het feit dat wij als Vereniging Dorpsbelangen niet veel meldingen hebben  ontvangen over luchtvaartlawaai en dit in de toekomst naar verwachting niet zal toenemen, heeft Dorpsbelangen besloten  geen zienswijze in te dienen .

Het staat u vanzelfsprekend vrij dit als individu wel te doen, dit kan dus nog t/m 5 oktober . Op de site van de luchthaven  GAE (www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde) vindt u meer informatie over dit Luchthavenbesluit.