De ‘Adviesraad Platteland en Kleine kernen’ van de gemeente Tynaarlo is gevraagd een advies uit te brengen over de leefbaarheid in de kleine kernen van de gemeente.

Al eerder (2013) heeft de adviesraad geadviseerd over dit onderwerp. De destijds aangedragen punten van dat advies zijn door het college van B&W grotendeels meegenomen in het eigen Collegemanifest. De adviesraad is op 6 oktober 2015 tijdens een “informatieavond demografische ontwikkeling” geïnformeerd door de heren W. Foorthuis en J. Bruintjes. De adviesraad is op grond van de verkregen informatie van mening dat krimp in de zin van bevolkingsdaling in de gemeente Tynaarlo niet aan de orde is. De adviesraad onderkent de  demografische ontwikkeling van ontgroening en vergrijzing. Deze ontwikkeling  zal ongetwijfeld op termijn ook in de kleine kernen van onze gemeente zichtbaar worden. Vanuit het perspectief van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is het daarom belangrijk om de voorwaarden en behoeftes van inwoners of aspirant-inwoners te onderkennen en daaraan tegemoet te komen. Voor jonge dorpsinwoners kan het gaan om een eigen betaalbare woonplek, voor oudere dorpsinwoners om levensloopbestendig wonen en winkel- en zorgvoorzieningen
die bereikbaar blijven en voor aspirant-inwoners om snelle digitale verbindingen en bereikbare onderwijsvoorzieningen voor basisschoolkinderen.

In het advies worden de voorwaarden voor een goede leefbaarheid in de kleine kernen benoemd ten aanzien van goed en veilig wonen, sociale binding en onderlinge dienstverlening en bereikbare en toegankelijke voorzieningen. Daarnaast worden de kansen en bedreigingen aangegeven en de rolverdeling tussen bewoners en gemeente.

Het advies zal binnenkort aan het College van B&W worden aangeboden.